Paradigma - Argo-241

Welkom op dearbodienst.nl

De zorg die de medewerker verdient!

De Arbodienst heeft een bijzondere visie op verzuim. Wij geloven dat 80% van het verzuim door achterliggende factoren wordt veroorzaakt, zoals arbeidsverhoudingen, de sfeer op het werk en het functioneren. Deze factoren hebben invloed op de keuze van de medewerker om wel of niet te verzuimen. In 20% van alle verzuimsituaties speelt er daadwerkelijk een medische beperking, waardoor verzuim een verklaarbare keuze is. De zorgcoach staat deze medewerkers bij als blijkt dat de huidige aangeboden zorg door zorgprofessionals onvoldoende aansluit of niet zichtbaar effectief is bij de medische problematiek waar uw medewerker mee kampt.

Wanneer medewerkers medisch (psychisch of lichamelijk) beperkt zijn om geheel of gedeeltelijk te werken, spreken we van wit verzuim (ongeveer 20%). Bij deze groep zien we vaak problemen ontstaan in het reguliere circuit (huisarts, specialist, psycholoog etc.). Medewerkers worden onvoldoende geholpen, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, of de aangeboden zorg werkt niet of onvoldoende. In enkele gevallen heeft een medewerker een beperking waarbij de medische experts niet meer weten wat ze moeten doen; de diagnostiek en/of behandeling wordt gestaakt, maar verdere fysieke of mentale ondersteuning blijft uit. Een vervelende situatie die het herstel van uw medewerker niet bevordert of, in sommige gevallen, zelfs kan vertragen. 

Wij geloven dat het belangrijk is om goed voor uw medewerkers te zorgen en vanuit 'goed werkgeverschap’ stappen te zetten om medewerkers daar waar mogelijk te ondersteunen. Zusterorganisatie PDG Health Services kan werkgevers en medewerkers ondersteunen door middel van zorgcoaching. zij doen er alles aan om zo snel als mogelijk de noodzakelijke informatie inzichtelijk te krijgen en het plan van aanpak voor en met de medewerker op te stellen en uit te voeren.

Wat doet een zorgcoach?

  • Zorgbemiddeling
    De zorgcoach zorgt voor contact met de huisarts en de specialist om inzicht te krijgen in de voortgang van de behandeling die is ingezet. Hij of zij bemiddelt om de behandeling waar mogelijk te versnellen. 
  • Second Opinion
    Soms is het behandelplan dat is opgesteld ontoereikend en zijn andere acties noodzakelijk. Doorpakken en uitzetten van acties in het reguliere circuit valt onder de kerntaken van de zorgcoach. Indien noodzakelijk is hij of zij in staat om een second opinion aan te vragen voor de medewerker. 
  • Bijwonen spreekuren 
    Omdat medewerkers soms niet in staat zijn de vragen te stellen die ze zouden moeten stellen, kan een zorgcoach ondersteuning bieden tijdens deze gesprekken met huisartsen en/of specialisten. Hierdoor voorkomen we dat de medewerker van het kastje naar de muur gestuurd wordt. 

Uit de praktijk blijkt dat medewerkers zich gesterkt en zekerder voelen wanneer zij worden bijgestaan door een zorgcoach. 

 

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.