Argo Advies t2-13

Welkom op dearbodienst.nl

Kwaliteit door maatwerk

Maak kennis met uw inzetbaarheidsteam!

Ieder mens en iedere organisatie is anders, daarom geloven wij niet in standaard oplossingen, maar in concrete en op maat gemaakte acties. In onze aanpak draait het om het samenspel tussen de organisatie, medewerkers en onze professionals, waarbij iedere expertise op de juiste plaats en op het juiste moment wordt ingezet. 

Wij nemen niets voor lief, durven andere vragen te stellen en luisteren naar zowel de werkgever, de leidinggevende als de medewerker. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van de organisatie. Met heldere, transparante communicatie, de juiste experts en een goede samenwerking gaan wij resultaatgericht te werk en garanderen we succes!

Uw inzetbaarheidsteam

Het inzetbaarheidsteam van De Arbodienst ondersteunt werkgevers en haar medewerkers in het dagelijkse proces van verzuimbegeleiding, maar ook in het voorkomen van verzuim binnen de organisatie. Dit team bestaat uit een (aantal) adviseur(s) Arbeid en Gezondheid en een aantal medisch professionals.

De AAG2De Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG)

De AAG is de eerste contactpersoon voor de werkgever en de medewerker en ondersteunt hen in het verzuimproces bij de re-integratie en alle wettelijke verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Hij/zij sluit aan bij verzuimgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, ter ondersteuning en advisering. De AAG helpt de leidinggevende om de juiste vragen te stellen aan de medewerker, gericht op mogelijkheden in arbeid. Als er hulp gewenst is bij het inschatten van de belastbaarheid van de medewerker, plant de AAG een consult bij de POB die samen met de arts de medische situatie beoordeelt.

Bedrijfsarts
De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

De POB ondersteunt de Bedrijfsarts en de Arbo-verpleegkundige en werkt onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsarts. Hij/zij is bevoegd om bij de medewerker een anamnese af te nemen. Via een telefonische triage, verzamelt de POB (medische) informatie die van invloed kan zijn op het re-integratietraject en legt deze voor aan de bedrijfsarts. Op basis van deze informatie, kan de Bedrijfsarts een advies opstellen voor zowel werkgever als medewerker. De bedrijfsarts bepaalt direct of en zo ja, bij welke medisch professional een vervolgconsult plaatsvindt.
 

De AVK

De Arboverpleegkundige (AVK)

De AVK is één van de medisch professionals binnen het inzetbaarheidsteam. De Arboverpleegkundigen hebben een BIG-registratie, wat maakt dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun beroepsuitoefening. De AVK werkt wel onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Taken die de AVK uitvoert zijn onder andere het houden van spreekuren en het voorbereiden van re-integratieadvies en de probleemanalyse WIA.


 

BA

De (Bedrijfs)arts (BA)

De (Bedrijfs)arts is eindverantwoordelijk voor de sociaal-medische begeleiding van de medewerker. Door middel van taakdelegatie belegt de (Bedrijfs)arts een aantal van de taken bij de andere medisch professionals, zoals de POB en de AVK. Door bij ieder dossier betrokken te zijn, bepaalt de (Bedrijfs)arts welke medisch professional voor welk dossier de sociaal-medische begeleiding op kan pakken. Bij stagnatie of forse veranderingen in de medische situatie, trekt de (Bedrijfs)arts de begeleiding naar zich toe. Ook kan hij/zij aansluiten bij tactische en strategische overlegmomenten bij de klant, samen met de AAG. 

De Werkvermogenspecialist (WVS)

De WVS is onderdeel van de medische lijn binnen het inzetbaarheidsteam en werkt daarmee onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsarts. Zij hebben niet noodzakelijk een medische achtergrond, maar hebben veel affiniteit met gezondheid en welzijn in het algemeen. Ze hebben daarmee dezelfde rechten als de POB omtrent het uitvragen van medische informatie. In tegenstelling tot de POB, voeren zij fysieke consulten uit.

 

Samenwerkingspartners

Voor een optimale invulling van de verzuimbegeleiding, kunnen de professionals uit het inzetbaarheidsteam ook een beroep doen op de andere professionals binnen paraDIGMA groep. We werken nauw samen met onze partners PSION (psychologen), getFIT (vitaliteitscoaches), Puls (Re-integratiespecialisten en arbeidsdeskundigen), OffCourse (Trainingen) en Resolu (Bezwaar en beroep, WGA en ziektewet).

Meer weten over het inzetbaarheidsteam? 

Bekijk dan onze flyer! 

Aan de slag 

Wij helpen organisaties inzicht te krijgen in de rol die hun eigen organisatiecultuur en persoonlijk leiderschap speelt in het verzuim, de vitaliteit en de productiviteit van hun medewerkers.  Vervolgens ondersteunen wij leidinggevenden om steeds meer de regie te krijgen in het eigen verzuimmanagement. Op deze manier verschuift de rol van de arbodienstverlener van 'ontzorger op het gebied van verzuim' naar 'sparringspartner op het gebied van verzuim'. 

We beginnen bij de basis: hoe staat het met het verzuimmanagement in uw organisatie? Door middel van onze eigen verzuimanalyse bepalen we in welke fase uw organisatie zich bevindt en welke begeleiding in deze fase belangrijk is. Op deze manier kunnen wij uw organisatie de juiste en optimale ondersteuning bieden. 

Taakdelegatie en supervisie

Binnen De Arbodienst werken wij met taakdelegatie en supervisie. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bekijk dan de twee artikelen en download de bijbehorende whitepapers voor meer informatie. 

Meer over taakdelegatie

Meer over supervisie

Bent u klaar voor verandering? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We maken graag kennis met u.