Argo Advies t2-8

Welkom op dearbodienst.nl

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste ontwikkelingen voor HR en werkgevers

Op 20 september vond Prinsjesdag weer plaats, het jaarlijkse moment waarop het kabinet de plannen en het beleid voor het komend jaar presenteert. Veel van deze plannen hebben betrekking op vitaliteit, activering en loopbaan. Wij zetten voor u de belangrijkste punten onder elkaar.

Verruiming STAP-budget

Het STAP-budget was in 2022 erg populair, binnen elke uren was telkens het potje waarvan werkenden en werkzoekenden maximaal €1000,- per jaar konden aanvragen voor scholing en ontwikkeling, op. Vanaf 2023 tot en met 2026 wordt er €125 miljoen per jaar extra ingezet als compartiment voor de doelgroep praktisch opgeleiden. Dit komt bovenop het bestaande budget.

Werkgeverssubsidie praktijkleren

Voor werkzoekenden en werkenden die via praktijkleren in het Mbo bij- of omgeschoold willen worden om zo hun directe en duurzame inzetbaarheid te verhogen, wordt er in 2023 de vooraf bepaalde €9 miljoen verhoogd met €7,5 miljoen. Zo kunnen werkgevers de gemaakte kosten achteraf vergoed krijgen.

Participatiewet / Breed Offensief

Er gebeuren rare dingen op de arbeidsmarkt. Ondanks dat er volgens velen een krapte is op de arbeidsmarkt, zijn er toch nog veel mensen die – ondanks dat ze graag willen of kunnen werken – tegen worden gehouden. Werk is de sleutel tot een inkomen, maatschappelijke participatie en integratie. Met deze gedachte start het kabinet met ‘het Breed Offensief’: een pakket aan maatregelen dat gericht is op het verhogen van de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Eén van de maatregelen is het voorstel om een gedeelte van de inkomsten van mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken, niet te korten op de uitkering. Hiervoor is structureel € 40 miljoen toegevoegd aan het macrobudget voor Participatiewet-uitkeringen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waarin er enkele wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen (LKV’s) worden voorgesteld. Dit zou pas per 1 januari 2025 ingaan.

  • Voor het LKV Ouderen, het LKV Arbeidsgehandicapten en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte medewerker wordt het mogelijk gemaakt dat een nieuwe werkgever LKV kan ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroep verklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken.
  • De voorwaarden van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte medewerker worden gewijzigd. Hierdoor maken werkgevers vaker aanspraak op dit LKV.
  • Om de duurzaamheid van de banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak te vergroten, zijn er twee voorstellen van wijzigingen in het LVK banenafspraak. Het LKV banenafspraak wordt structureel beschikbaar in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. Daarnaast kunnen werkgevers het LKV banenafspraak toepassen voor alle medewerkers die ze in dienst hebben en niet alleen voor de medewerkers die onlangs in dienst zijn getreden. Ook wordt de doelgroep verklaring afgeschaft.
  • Het wetsvoorstel regelt ook dat het Lage-inkomensvoordeel (LIV) per in januari 2025 wordt afgeschaft. Dit stond al in het coalitieakkoord.

Medisch advies van de bedrijfsarts leidend

Het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie inspanningen door UWV was eerder door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Invoering is afhankelijk van parlementaire behandeling en is op zijn vroegst mogelijk in 2023. Lees meer over dit onderwerp op de website van onze zusterorganisatie Resolu.

Achterstanden sociaal-medische beoordelingen

Er is de afgelopen tijd een achterstand ontstaan bij sociaal-medische (her)beoordelingen. Daarom heeft het kabinet besloten om medewerkers vanaf 60 jaar die een uitkering aanvragen voor arbeidsongeschiktheid, niet meer door een verzekeringsarts worden gekeurd. Hierdoor stijgen de uitkeringslasten met € 135 miljoen. Deze extra uitgaven worden gedekt door de overgebleven middelen uit het re-integratiebudget UWV. Ook komt er een onafhankelijke onderzoekscommissie om een integrale verkenning van het stelsel uit te voeren. Het doel is om naar een houdbaar stelsel te gaan waarbij de mismatch is opgelost en er ruimte is voor nieuwe beleidsinitiatieven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat de aangekondigde beleidsplannen voor uw organisatie betekenen, maar ook welke mogelijkheden het u brengt? Neem dan vrijblijvend contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid.

Het Laatste Nieuws